joko-bodo

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017

Selasa, Juli 31st 2018. | Benda Pusaka

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Penyembuhan Alami Dengan Herbal Dan Pijat Refleksi
Sehat itu mahal harganya. Saat banyak sekali orang yang mengalami berbagai masalah dalam kesehatan. Mulai penyakit yang ringan sampai yang kronis. Biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat kadang memberatkan kita. Melalui buku ini kita bisa mencoba membuat ramuan dari tanaman yang ada disekeliling kita. Selain harganya terjangkau juga bebas dari zat-zat kimia, sebagaimana yang kita temukan dalam pengobatan modern.
Pijat refleksi sekarang semakin digemari berbagai lapisan masyarakat. Sebagai salah satu alternatif penyembuhan, pijat refleksi kadang bisa dijadikan solusi dalam menyembuhkan penyakit yang kita alami. Melalui buku ini kita bisa belajar dan mungkin mempraktekkan. Sehingga kita bisa membantu orang lain atau orang di sekitar kita untuk menyembuhkan penyakit atau keluhan yang dideritanya.

KATA PENGANTAR
Ramuan tradisional atau jamu masih diyakini membantu kesulitan kita, terutama bagi kita yang tinggal di pedesaan. Sebab alam pedesaan memungkinkan kita mendapatkan banyak sekali bahan tanaman berkhasiat obat.
Namun demikian begitu besarnya perhatian masyarakat pada pengobatan tradisional maka mereka hidup di kota besar pun kini mulai membudidayakan tanaman obat di halaman mereka.
Pemakai obat tradisional diharapkan sabar dalam melakukan terapi, baik di saat memilih ramuan segar maupunyang dalam keadaan kering. Jangka penyembuhan obat tradisional ada yang cepat dan ada yang lambat namun pasti dan tidak merusak / bereffek samping secara drastis.
Pijat refleksi semakin digemari masyarakat. Banyak orang yang mempraktekkannya karena memang terbukti keman-jurannya. Lagi pula dengan pijat refleksi seseorang dapat memijatdirinya sendiri.
Dua ketrampilan dijadikan satu dalam buku ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua.

Kode Produk : 8511.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Nuwun,anggen kula karaya-raya ngedalaken Kitab Primbon Bektijammal Adammakna punika awit saking kathahing pamundhut sarta pandhesegipun para ingkang sami ngagem kawruh-kawruh ing dalem Kitab-kitab serie Adammakna, awit sadaya sami notol daya-daya enggal saged ngawuningani babaring kawruh ingkang sampun kasebat ing serie Adammakna inggih Betaljemur, Lukmanakim, Atassadhur. Kitab Primbon Bektijammal Adammakna punika kalempakan saking rupi-rupi primbon titilaranipun Raden Hadipati Danurejo VI, (inggih KPH Tjakraningrat), Raden Ngabehi Kartahasmara, Raden Soemididjojo, ingkang baku kapethik saking Kitab Adammakna iyasanipun KPH Tjakraningrat. Ing sapunika rinumpaka tuwin, kaimpun dening warisipun inggih RW.Soembogo.
Kitab Primbon Bektijammal Adammakna punika ngewrat :
Ilmu Padhukunan adhedhasar carakan Jawi punika tilaranipun R.Soemidjojo
Kitab Rajah tangan : punika tilaran agem dalem panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Haya Tjakraningrat. Punika ngilmu andulu watek-wateking manungsa, lelampahan, ingkang badhe dipun alami, adhedhasar saking wontening gambar-gambar /rajah tangan. Ngilmu Rajah tangan punika sampun kina makina wontennipun kapetang ugi dados pusakaning bangsa Jawi, ananging sampun dangu sanget kasilebipun , dene tuwuhipun malih jalaran saking Eyang Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat. Awit saking kaparengipun amrih kawruh punika boten ical tanpa lari, kawruh wau lajeng lumintir dhateng putranipun inggih Raden Ngabehi Kartahasmara, sarta lajeng kaserat kawrat salebeting Kitab Adammakna salebeting sastra jawi awujud sekar ingkang lajeng dados pusaka tilaran lumintir dhateng putra wayah. Inggih Kitab Adammakna punika ingkang minangka baboning sadaya Primbon ingkang sapunika sampun kababar kadosta Kitab Primbon Betaljemur Adammakna, Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna, Kitab Primbon Atassadhur Adammakna, Kitab Primbon Bektijammal Adammakna. Ilmu nujum, ilmu padhukunan titilaranipun Raden Ngabehi Kartohasmara serta saking kalempakan titilaranipun Raden Ayu Supartiyah Soemodjojo. Murih sampun ngantos kalebet ing babasan wastra lungsed ing sampiran. Menggah pikajenging suraos sanadyan gadhaha kawruh ingkang mumpuni, yen kawruhipun wau boten wonten pigunanipun tumrap sarira pribadi lumeberipun dhateng ngakathah pramila kawruh punika kula wedalaken kanthi pangajab sageda migunani tuwin ambrekahana ing ngakathah. Kajawi punika Kitab serie Adammakna punika kula wedalaken minangka atur pamundhi-pundhi dhumateng para luhur ingkang sampun nilari kawruh punika. Ing ngriki badhe katerangaken menggah sintenta para luhur wau sarta punapa ingkangt dados lelabetanipun. Baboning kitab Primbon Adammakna punika kagungan Dalem Kanjeng Raden Hadipati Danureja VI Pepatih Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana VII, Ing Nagari Dalem Ngayugyakarta Hadiningrat. Kangjeng Raden Hadipati Danureja VI sareng yuswa sampun kepara sepuh saking sih keparenging karsa Dalem Ingkang sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Ingkang kaping VII amarengaken panuwunanipun lereh sarta ngonduraken kalenggahanipun. Saking Dhawuh Timbalan Dalem Ingkang sinuwun, pepatih Dalem Ingkang sampun lereh wau kawisudha Pangeran Sentana sarta paring Dalem nama Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat. Pramila kawisudha Pangeran awit sadangunipun ngayahi wrangka Dalem kathah lelabetanipun, tuwin, setya tuhu ing ratu gutinipun. Kajawi punika Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat punika keleres wayah Dalem Ingkang sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana IV, mivos saking Bandara Raden Ayu Nitinagara II. Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat kapetang bangsa luhur, ingkang ageng tapabratanipun. Salaminipun sugeng sasat boten nate dhahar sekul, sarta mboten nate sare wonten ing papan pagulingan ingkang samesthinipun, makaten ugi abondha bandhu liring abondha-bandhu : sugih mas picis raja brana tuwin putra santana. Punapa dene ugi migatosaken sanget dhateng kasusastraan jawi inggih kawruh kapujanggan, kagunganipun buku angundhung-undhung boten namung atusan nanging ngantos ewon ingkang sadaya wau buku-buku kina seratan asta, sawetawis buku-buku yasan Dalem Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat : Kitab Adammakna inggih baboning kitab Primbon Betaljemur, Lukmanakim, Atassadur, Bektijemmal. Serat Damarwulan, Serat Anglingdarma, Pakem Ringgit Gedhog, Babad Diponegara, babad Kebumen, Cakrajaya, Jalasutra, Sruni, Spei, Handayaningrat, Pakem wayang Kondha Purwa, Babad Segaluh, Babon Jangtka Jayabaya (31 jilid/judul) Babad Mataram, Bedhahing Pajajaran, Daha Kediri, Babad Giri, lsp. Kajawi punika KPH.Tjakraningrat ugi kagungan buku-buku kina seratan asta kadosta : Serat Comporet, Babad Pugeran, Giyanti, Kitab Tadjjussalatin, Kitab Ambiya, Serat Maha Bharata, Pustaka Raja Purwa, Pustaka Raja Jarwa. Serat Asmara Supi, Serat Menak, Serat Menak Rengganis, lsp. Dene sa sedanipun KPH.Tjakraningrat buku-buku kagungan dalem KPH Tjakraningrat wau sakperangan ageng lumintir dhateng wayahipun inggih Bandara Pangeran Harya Suryamataram ingkang pawingkingipun saksampunipun ngonduraken kalenggahan lajeng katelah asma Ki Ageng Suryamataram. KPH.Tjakraningrat anggarwa R. Ay.Siti Woeryan putranipun Raden Hadipati Purwanegara Bupati Magetan, kagungan putra cacah wonten 10, dene saking garwa enem sadaya. Selebeting tahun 1916 KPH.Tjakraningrat sampun yuswa 87 taun lah ing ngriku dununging pepesthen andhatengi, inggih yuswa samanten punika pupungkasaning KPH.Tjakraningrat kedah murud kondur ing kasidanjati. Kasarekaken ing pasareyan Kenanga Mulya, kanggotan dhusun Plered pernah sacelaking patilasan karaton kerto Mataram. Dene Raden Ayu Tjakraningrat seda ngrumiyin salebeting yuswa 82 taun kasarekaken ing Kagungan Dalem Astana Imagiri. Dene salah satunggaling putra wonten ingkang anerasaken kapujangganipun KPH.Tjakraningrat, inggih punika Raden Ngabehi Kartahasmara. Raden Ngabehi Kartohasmara migatosaken sanget dhateng kasustran jawi, sarta filsafat jawi. Kathah sanget buku-buku yasanipun Raden Ngabehi Kartohasmara ugi kathah ingkang sampun nate dipun terbitaken dening Balai Pustaka. Sawetawis yasanipun : Ngayogyakarta Pagelaran, Ngayogyakarta Pamudharan (punika buku ngengingi Karaton Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat miwah babaring piwulang Dalem Kangjeng Pangeran Mangkubumi inggih Kangjeng Sultan Hamengku Buwana I, ingkang sinandi wontening yasan Dalem Karaton Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat buku punika ugi kasebat Kitab Maha Sandhi Wara Dharma), Raja Medha, Sandhi Kaliyasa, Serat Lokapala, Pustaka Sandhi Kawedhar, Sentanu Wedhar, Wawasan Candrasangwaruci Piningit, Arjuna Wijaya Piningit, Wanita usada, triguna usada, Rarya usada,Serat Saloka Dewa, Kapujanggan, Raraja Sewana, Arjuna Wiwaha Kawedhar, Kridaksara, Bima Paksa, Kitab Puntir Palakiyah, Serat Kresna Dewayana, Retnamaya, lsp. Raden Ngabehi Kartohasmara kajawi nganggit buku-buku ugi tetep setya tuhu ngayahi dhawuh timbalan Dalem minangka abdi dalem prajurit, Mantri miji kepatihan, panji prajurit mantri jero, lsp. Ing taun 1945 Raden Ngabehi Kartohasmara yuswa 85 th ing riku dumugining pepesthen andhatengi Raden Ngabehi Kartohasmara murud ing kasidanjati. Kasarekaken ing pasareyan kenanga mulya Kanggotan kadherekaken adhedhagan luluhuripun dados satunggal salebeting cungkupipun Kangjeng Kyai Akhmad Kategan penghulu Ageng kacarios punika penghulu Dalem Kangjeng Sultan Agung Hanyokrokusuma. Raden Ngabehi Kartohasmara peputra kalih, Raden Ayu Tjakradirja sarta Raden Ayu Supartiyah Soemodidjojo. Raden Ayu Supartiyah krama kaliyan Raden Soemodidjojo. Inggih Raden Soemodidjojo punika ingkang anerasaken sadaya ngilmu jawi, kasustran jawi, filsafat jawi ingkang sadaya wau katampi awit saking wejanganipun Raden Ngabehi Kartohasmara sarta wejangan Dalem KPH. Tjakraningrat. Raden Ngabehi Kartohasmara sanget anggenipun sih dhateng putra mantu Raden Soemodidjojo, pramila inggih sanget-sanget anggenipun nggegulang, sarta paring wejangan ing bab ulah kridaning kapujanggan, mila inggih mboten nama aneh bilih Raden Soemidjojo sanget anggenipun sih sumungkem setya tuhu dhateng Raden Ngabehi Kartohasmara. Selebeting tahun 1935atas saking pandheseg sarta pambiyantunipun raden ayu soepartiyah, Raden Soemodidkoko sasarengan ingkang garwa angadani adeging ”badan penerbit Maha –Dewa “ kanthi “modal” saking “kemasan” Agemipun R. Ay. Soepatiyah sarta Ny. Siti Woeryan Soemadiyah paringan saking R. Ng. Kartohasmara sarta KPH. Tjakaraningrat. Dados wontenng Badan Penerbit Maha Dewa punika awit saking labuhlabetpun Raden Soemodidjojo, Raden Ayu Supartiyah Soemodidjojo minggahipun dhateng Raden Ngabehi Kartohasmara sarta KPH. Tjakraningrat.
Raden Soemodidjojo Miyos tanggal 23 Yanuari 1888 ing Kebumen, dene Raden Ayu Supartiyah miyos tanggal 26 Desember 1901. Salaminipun sugeng raden soemodidjojo tansah nindakaken punapa ingkang dados wejanganipun Raden Ngabehi Kartohasmara sarta tansah nganggit buku – buku kadosta : Wirid – wirid (Pralalaya, Lukitajati, Maladihening, Maknajati, Wasitajati, Wedawiswaka, Chakiki, Mawas dhiri taka Raja suya, Trimastuti, Pancaprasada, Pancatunggal, Madya Wasitawara, Yogaswara, Wirid (Hidayattollah, Kalomolah, Makripatollah), Serat Residriya, Tekowardi, Kitab Topah, Pituduhjati, Wasitatama. Nawalapatra, Serat : Dewaruci, Jamurdipa, Mayangkara, Agutaranikaya, Nitisarira, Pepelingm Sekar Wijayakusuma, Kamuskawi/ Kawi jarwa, Kawruh jagad raya.
Ing taun 1961 tanggal 15 Nopember Raden Ayu Suypartiyah Soemodidjojo murud ing kasidan jati sowan pangayomaning Gusti sasedanipun Raden Ayu Supartiyah Soemodidjojo, Raden Soemodidjojo lajeng sampun boten nganggit malih wasana ing tanggal 9 September 1965 Raden Soemodidjojo Murud ing kasidan jati sowan ing pangayomanng Gusti Allah SWT, Raden Soemodidjojo sakaliyan ingkang Garwa sumare kadherekaken adhedhagan luhuripun ingkang sumare wonten ing pasareyan Girilaya, sapucakingredi Geyong, tanah Panjer bawah Kebumen.
Makaten wau menggah wontenipun luluhur ingkang sampun sami nilari kawruh kapujanggan ingkang sapunika kula wedalaken kanthi pangajab sageda migunani tuwin ambrekahan ing ngakathah.

Kode Produk : 7184.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

BUKU PRIMBON BETALJEMUR ADAMMAKNA.

Memuat karya sastra peninggalan para pujangga pethikan dari Kitab Adammakna buah karya Kangjeng Pangeran Harya Cakraningrat.Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Kata Pengantar
Memenuhi banyaknya permintaan dari para peminat buku-buku kajawen kitab primbon betaljemur adammakna kami terbitkan juga dalam bahasa Indonesia, dengan maksud agar lebih memudahkan bagi para pecinta ilmu jawa dalam mempelajarinya, sebab kini sudah banyak diantara kita kurang memahami bahasa jawa, tidak menyimpang dari maksud diatas penerbitan dalam edisi bahasa Indonesia ini justru untuk dapat membuka pikiran kita untuk memahami ilmu-ilmu jawa sekaligus memetri kagunan Jawa, sebab dengan penerbitan ini dapat diharapkan akan mempunyai jangkauan yang lebih luas sehingga akan dapat diketahui oleh umum, tidak hanya dapat dipelajari oleh saudara kita yang berasal dari jawa, tetapi terlebih-lebih juga saudara kita yang dari luar jawa. Dengan terbitnya buku Betaljemur Bahasa Indonesia ini akan diikuti juga penerbitan buku Ajimantrawarna jilid II sampai dengan XI yang diterbitkan dalam dua bahasa yakni bahasa Jawa disertai dengan keterangan dalam bahasa Indonesia sepoerlunya.Selain itu juga akan diterbitkan dalam cetakan sederhana buku-buku kebudayaan Jawa, antara lain : Adenging Nagari Dalem Ngayugyakarta Hadiningrat (berdirinya Negara Ngayugyakarta Hadiningrat) terjemahan dalam bahasa Indonesia Buku Serat Kuntharatama Karya GPH Buminata dengan sedikit tambahan dari beberapa referansi lain. Juga akan terbit dalam cetakan sederhana dalam Bahasa Indonesia Buku Keraton Dalem Ngayugyakarta Hadiningrat, menceritakan asal muasal seluk beluk, tata ruang, tata rakit, latar belakang, ornamen, pusaka, seni budaya, seni tari, seni pahat, seni ukir, lambang-lambang, bangunan di Kraton Yogyakarta (dalam bahasa Indonesia, disertai gambar-gambar seperlunya) buku ini sangat tebal diperkirakan 400 halaman. Juga akan diterbitkan Buku Kitab Primbon Goradhatun Adammakna, berisi tentang makna dan khasiyat huruf Jawa, (Raden Ayu Hadipati Danurejo VI). Juga diterbitkan dalam edisi sederhana : Buku Falsafah Beksan Lawung Trunajaya, atau lebih dikenal sebagai Ilmu Asmaragama Winendhar. Juga Buku Srimpi Renggawati, ajaran Keblat Papat Lima Pancer.Falsafah Burung Garuda Yaksa ajaran tentang Sahadhat. Nambah Sambuka Wiwara Jati buku tentang Konsep Dasar penghayatan tari, Buku Kitab Primbon Tari Mataram memuat ngilmu-ngilmu tari doa-doa, mantra-mantra yang berhubungan dengan dunia panggung. Diterbitkan juga Kalender Abadi Almanak Catur Yoga, suatu cara cepat menentukan hari dan pasaran dari tanggalo masehi yang lebih diketahui, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit akan didapat hasilnya. Juga kapan 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Demikian buku ini diterjemahkan secara bebas, dan kami merasa masih sangat jauh dari sempurna, serta untuk kata-kata yang tidak ada terjemahannya tetapi diterakan/dicantumkan sesuatu aslinya.

Kode Produk : 7135.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Buku Kesaktian Betal Jemur Adammakna.

KITAB PRIMBON BETAL JEMUR ADAMMAKNA
Bubuka
Nuwun, kitab primbon Betaljemur Adammakna ingkang kawedalaken dening panerbit, citakan kapisan ing wulan September 1939, punika Primbon, titilaranipun luluhur kita ing jaman kina, lah sinten pangarangipun, sampun boten kesumurupan. Nanging kacihna bilih sang pengarang wau sarjana sujana ingkang linangkung, ingkang pantes kita aosi lan kaluhuraken ing salamai-laminipun.
Baboning Kitab Primbon Betaljemur ingkang kula wedalaken punika, titilaranipun suwargi panjenengan Dalem eyang Kangjeng Raden Hadipati Danurejom Papatih Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana ingkang kaping VI, ing Nagari dalem Ngayogyakarta Hadiningrat.
Kangjeng Raden Hadipati Danuredjo, sareng yuswa sampun kepara sepuh, saking keparenging karsa Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana ingkang kaping VII, amarengaken penuwunanipun kereh serta ngonduraken kalenggahanipun.
Saking dhawuh timbalan Dalem Ingkang sinuwun, Pepatih Dalem ingkang sampun lereh wau, kawisuda Pangeran Sentana, sarta paring Dalem nama Pangeran Cakraningrat.
Pramila kawisuda Pangeran, awit sadangunipun angayahi warangka Dalem, kathah lalabetanipun, tuwin setya ing Ratu gustinipun. Kajawi punika Pangeran Cakraningrat wau kaleres wayah Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana ingkang jumeneng kaping IV.
Pangeran Cakraningrat pinaringan yuswa panjang inggih Pangeran Cakraningrat punika ingkang kagungan babonipun Kitab Primbon Betaljemur punika, tuwin Kitab Primbon Adammakna Sastragendhing, Yuswawidada kawruh umur panjang lan sanes-sanesipun.
Murih sampun ngantos kalebet ing babasan : wastra lungset ing sampiran, ingkang ateges : Sinjang anyar boten nate kaangge, lungsedipun namung kasampiraken kemawon. Menggah pikajenganing suraos : sanajan gadhaha kawruh ingkang mumpuni yen kawruhipun wau inggih boten wonten pigunanipun tumrap sarira pribadi lumeberipun dhateng ingkathah.
Kajawi punika babasan wau, ugi kangge pangupamening wanita ingkang edhahing warni, ingkang angegungaken ayunipun, sedyaning manah angsala jodho jajaka ingkang bagus rupinipun, pindha Raden Pandji Hasmarabangun. Dipun lamar utawi dipun pitakekaken jajaka saking pundi-pundi, sarehning dereng angetrepi kaliyan idham-idhamaning manah, sagedipun angsal jodho ingkang saimbang kaliyan ayunipun, pilalah mopo, asengadi bilih taksih remen laniban angemong sarira.
Ananging lah kados pundi kawusananipun, amargi wiwit kita mepak birai awujud parawan utawi jajaka, kosok wangsul balejed kaliyan kawonten kita nalika saweg medal utawi lahir saking guwagarbaning biyung, dumugi diwasaning wiji, ingkang limrahipun, yen jaler kawastanan jajaka, yen wanita winastanan parawan.
Wondene ingkang langkung wigatos, menggahing ajatukrama, punika ingkang nunggil tuju, bilih priya wanita lan punika lalawaning ajatukrama, perlu anurunaken wiji manungsa murih subur babranahan. Boten beda kaliya paman tani panyebaranipun wiji wonten ing pawinihan.
Amila makaten amargi menggeh tumraping jojodohan ingkang kawastanan bagus tuwin ayu, punika amastani ayuning manah kakalihipun pisan.
Yen makaten tetep nama jatukrama, ateges manunggaling raos jaler lan estri punika sami. Babasanipun kadi dene godhog suruh lumah kurepe seje rupane, yen ginigit padha rasane.
Wusana nyumanggakaken.

Kode Produk : 7461.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Buku Inti Sari Mujarobat.

INTI SARI MUJAROBAT
Himpunan berbagai ilmu pengobatan&penyembuhan berbagai penyakit. Doa-doa mustajab & hizib – zimat – wifiq – khasiat – ayat lima belas – asmaul husna, dll
Daftar Isi
Obat orang yang sedang rusak pikirannya
Supaya selamat dari kejahatan musuh
Untuk melumpuhkan musuh
Supaya kantong tidak pernah kosong dari uang
Doa mujarab untuk urusan rezki
Untuk menyembuhkan penyakit beser
Untuk menyembuhkan penyakit bengkak
Supaya maksud cepat berhasil
Hizib autad
Hizib bahr
Hizib autad oleh syeh Abd.Qadir Al Jaelani
Hizib Al Barq
Hizib Al Jaelani Al Bughdai
Hizib Imam Nawawi
Hizib ikhfa oleh Imam Asy Syadzily
Doa mujarab dari syakih Muqatil bin Sulaiman
Untuk memudahkan kencing
Doa untuk menambah kekuatan lahir dan batin
Supaya selamat dari begal/penodong
Aji mantera ketika melewati tempat angker
Doa mujarab untuk sesuatu yang sangat penting atau sedang mendapat kesusahan
Supaya menjadi kuat, mulia, menang, gembira, kaya dan lapang rezki
Supaya dihilangkan kesusahan dan kesempitan dalam soal rezki
Agar terhindar dari hukuman
Supaya terhindar dari senjata tajam
Supaya segala hajat dapat berhasil
Zimat untuk menawarkan bisa ular dan lainnya
Doa untuk menyembuhkan penyakit
Doa ketika menghadapi hakim atau penguasa yang zhalim
Untuk menahan haus dan lapar didalam perjalanan
Untuk menarik simpati seseorang
Supaya berhasil dengan optimal
Supaya rezki datangnya sepat tanpa susah payah
Doa mujarab agar tercapai maksud
Agar selamat dari fitnah penguasa zhalim
Untuk membingungkan hati musuh
Untuk mendamaikan orang yang sedang bermusuhan
Untuk menyembuhkan orang yang diganggu jin
Supaya diberi umur panjang yang berkah dan berkecukupan
Supaya barang yang tercuri dapat cepat kembali
Untuk menyelamatkan bahan makanan dan sesamanya dari serangan ulat
Doa untuk meminta perlindungan dari segala macam jin dan sebangsanya
Untuk mengetahui barang ghaib (samar)
Untuk memudahkan menerima pelajaran
Supaya selamat dari pencuri
Supaya cepat kawin
Supaya berwibawa
Obat sakit pingsan
Khasiat zimat Nabi Sulaiman as
Untuk memperbanyak air susu
Untuk menghilangkan penyakit kasmaran
Untuk menghilangkan penyakit bengkak
Zimat pelaris
Zimat untuk sakit impoten/lemah sahwat
Zimat tahan jaga (melek)
Zimat untuk sakit perut, batuk, panas dingin, dll
Zimat penambat pencuri
Zimat untuk menolak sihir
Zimat pemberi berkah
Zimat untuk anak rewel
Zimat untuk penguat zakar
Zimat untuk menenangkan angin dan ombak di laut
Zimat untuk sakit hati
Zimat sakit batuk
Zimat penolak kebencian pejabat
Zimat untuk menghilangkan hama serangga
Zimat penolak binatang buas
Zimat muhabbah pejabat
Zimat untuk sakit perut
Zimat untuk mengusir musuh
Zimat untuk merukunkan suami-isteri
Zimat untuk menghendaki jodoh
Zimat supaya selamat dari hukuman
Zimat untuk memalingkan seribu macam penyakit
Zimat untuk tumbal tanaman
Zimat untuk mengusir jin dan syetan dari tubuh
Zimat untuk perempuan yang menginginkan anak
Zimat untuk penerang hati
Zimat untuk sakit kepala
Zimat penolak syetan, sakit gila, dan sihir
Zimat untuk merukunkan isteri
Zimat untuk menolak segala gangguan dalam kendaraan
Zimat penolak api
Zimat penolak hujan
Zimat untuk menjaga kematian
Zimat untuk menolak jin
Zimat kenikmatan bersetubuh
Zimat supaya ditaati orang lain
Zimat untuk muhabbah
Zimat untuk anak kecil yang kesurupan
Zimat agar orang dapat menepati janjinya
Zimat untuk menghancurkan daerah musuh
Zimat untuk membentengi diri dari tipu daya dan musuh
Zimat untuk mengobati penyakit mata
Zimat supaya perahu atau kapal tidak tenggelam
Zimat untuk perang
Wifiq untuk mengatasi anak kecil yang tidak mau menyusu
Wifiq supaya musuh menjadi segan
Wifiq menahan pencuri
Wifiq untuk obat penyakit besar
Wifiq untuk dapat dicintai seorang wanita atau istri
Wifiq agar mendapatkan penjagaan dan berkah
Wifiq supaya padi tidak dimakan tikus
Wifiq untuk mengganggu musuh lewat jin
Wifiq untuk menolak hantu dan syetan di dalam rumah
Khasiat ayat lima belas
Fadlilah akhir surat Al-Isra
Obat sakit panas
Supaya dapat mimpi bertemu Nabi
Supaya cepat tidur
Untuk menyelamatkan tanaman dari gangguan hama
Untuk menundukkan syetan dan jin
Untuk mencari keuntungan dalam berdagang
Untuk menghilangkan kezhaliman
Untuk mencerdaskan akal
Untuk menyelamatkan diri dari keputusan lawan yang zhalim
Untuk menghilangkan mimpi buruk
Supaya dijauhkan dari pembunuhan dan senjata tajam
Doa syeh Abdul Qadir Al Jailani
Khasiat asmaul husna

Kode Produk : 7347.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Pengobatan Alternatif Dengan Aneka Tanaman Obat berisi tentang berbagai jenis tanaman obat dan mulai dari daun, buah dan pembahasan logis tanaman untuk obat.

Daftar Isi, Akar alang-alang/Imperata cylindrica, Adas/Foeniculum vulgare Mill, Alpukat (Persea americana M)
Lengkuas Merah/Alpinia purpurata K.Schum, Kunyit/Curcuma longa Linn, Beluntas/Pluchea indica (L) Lees, Baru Cina /Artemisia vulgaris L, Andong/Cordyline fruticosa (Linn) A.Cheval, Kapulogo (Kapulaga)/Amomum cardamomum. Willd, Jombang/Taraxacum mongolicum Hand-Mazz

Jati Belanda/Guazuma ulmifoliaLamk, Jarong/Achyranthes aspera L, Jarak Pagar/Jatropha curcas L, Jahe Merah/Zingiber officinale Linn.Var.rubrum, Inggu/Ruta angustifolia Pers, Ginje/Thevetia peruviana (Pers) K.schum, Gendola/Basella rubra Linn, Gandarusa/Justicia genda-russa Burm.f, Tanaman obat-Daun Jinten/Coleus amboinicus Lour

Tanaman Obat Daun Dewa/Gynura segetum (Lour) Merr, Tanaman obat daruju/Acanthus ilicifolius Linn, Tanaman obat ciplukan/Physallis peruviana L, Tanaman obat cincau rambat/Cyclea barbata, Tanaman obat cerme/Phyllanthus acidus (L) Skeels, Tanaman obat cakar ayam/Selaginella doederleinii hieron

Tanaman obat bunga matahari/Helianthus annuus L, Tanaman obat broto wali/Tinospora crispa (L) Miers, Tanaman obat bidara upas/Merremia mammosa (Lour) Hall f, Tanaman obat keji belng/strobilanthes crispus Bl, Tanaman obat keladi tikus/Typhoniumflagelliforme (Lodd) Bl

Pengobatan Alternatif Dengan Aneka Tanaman Obat
Tanaman obat kelor/Maringa oeifera Lamk, Tanaman obat kemangi/Ocinum bassilicum ferina citratum, Tanaman obat ki tajam/Dandang Gendis/Clinacanthus nutansLindau, Tanaman obat kembang pukul empat/Mirabilis jalapa L, Tanaman obat kumis kucing kucing/Orthosiphon aristatus (B1) Miq, Tanaman obat kunir putih/Curcuma alba L

Tanaman obat lempuyang gajah/Zingiber zerumbet Sm, Tanaman obat lidah buaya/Aloe vera L, Tanaman obat makutadewa/(Phaleriamacrocarpa (Scheff) Boerl), Tanaman obat mengkudu/Morinda citrifolia L, Tanaman obat murbei/Morus alba L, Tanaman obat nanas kerang/Rheo discolor (L.Her) Hance, Tanaman obat pepaya/Carica papaya L

Tanaman obat rumput mutiara/Hedyotis corymbosa(L) Lamk, Jamblang, Bayam, Dadap serep, Kangkung, Kamboja
Jarak, Kayu putih, Kembang sepatu, Kentang, Kopi, Labu air, Labu siam, Meniran, Nanas, Pala, Petai cina, Pisang, Sereh, Teh, Waru, Blimbing wuluh, Brotowali, Jabejawa, Jahe, Jambu biji, Jeruk nipis, Kecubung, Lempuyang, Lengkuas, Bunga melati, Pegagan, Sambiloto, Sirih, Temu kunci, Temulawak

Kode Produk P2891.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Penyembuhan Praktis Dengan Pijat Urat & Resep Obat Kuno merupakan buku yang akan menjawab permasalahan penyakit anda, didalamnya akan anda jumpai beberapa penjelasan secara gamblang tentang teknik pijat urat melalui titik-titik urat saraf yang terdapat dalam tubuh manusia sebagai salah satu usaha penyembuhan dari berbagai penyakit. Buku ini juga merupakan buku saku dengan desain yang kkusus agar mudah dibawa kemana saja.

PENYEMBUHAN PRAKTIS DENGAN PIJAT URAT & RESEP KUNO
KATA PENGANTAR
PENDAHULUAN
Amandel
Ambeien
Anemia
Alergi
Asma
Batuk
Batuk Rejan
Batu Empedu
Bronhitis
Bisul
Busung Lapar
Colic /Perut Mulas
Campak /Gabag
Diare
Desentri
Differi
Datang Bulan tidak Cocok
Demam Nifas
Panas
Eksim
Epilepsi /Ayan
Ejakulasi Dini /Sperma Encer
Gelegeta /Bidur
Gondong
Gugur Kandungan
Gejala Malaria
Hidung Berdarah
Hepatitis /Sakit kuning
Terlalu banyak
Impoten
Infeksi Kuku /Cantengen
Saluran Kencing
Jerawat
Jantung (Kejang Jantung)
Jantung (Sakit Jantung)
Kencing Manis
Kegemukan /Menguruskan Badan
Kurang Nafsu Makan
Keracunan Makanan
Keputihan
Kepala Pusing
Kembung
Tekanan Darah Tinggi
Tekanan Darah Rendah
Menderaskan Air Susu Ibu / Kurang ASI
Muntaber
Mandul
Mabuk Kendaraan
Nafas Berbau Busuk
Ngompol
Radang Paru Paru
Radang Usus Buntu
Radang Ginjal
Rambut Rontok
Radang Payudara
Salesma / Pilek
Sakit Tenggorokan
Sakit Sendi Pinggul
Suara Serak / Parau
Sukar Tidur
Sakit Gigi
Sakit Maagh
Sembelit
Sakit Waktu Haid
Sukar Kencing
Sakit Telinga
Sakit Mata
Steup /kejang pada anak kecil
Sesak Nafas

Kode Produk P2606.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Khasiat Syair-syair Asmaul Husna adalah buku yang berisikan seputar Do’a asma-ul husna, Fadhilah-fadhilah asma-ul husna, asma-ul husna dan khasiatnya, khasiat surat Al Fatihah, Keutamaan Surat Al Fatihah, Pembagian huruf surat Al Fatihah dan keutamaannya, Keutamaan membaca surat Al Fatihah, jumlahnya dan Faedahnya yang cukup banyak. Keistimewaan surat Al Fatihah untuk mengabulkan semua hajat. Surat Al Fatihah dapat mendamaikan suami istri atau dua bersaudara yang sedang bertengkar.

Nama Produk : Khasiat Syair-syair Asmaul Husna.
Stok Produk Khasiat Syair-syair Asmaul Husna Sangat Terbatas dan Cepat Terjual.

Kode Produk : P5037.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Mengapa banyak orang menggunakan kekuatan doa ?
Padahal dalam hidup ada sesuatu yang tidak bisa kita nalar dengan logika akal, namun itu benar-benar ada.

Tak ada yang tak bisa jika dilakukan dengan doa. Sesuatu yang terlihat mustahil akan menjadi mungkin jika doa yang berbicara. Doa punya kekuatan. Dan doa punya logika sendiri dimana logika doa melampaui batas-batas logika akal pikiran manusia. Inilah mengapa doa sering disebut-sebut punya kekuatan mistis.

Doa memang mistis ! Akan tetapi doa bukan mitos. Doa bukan sesuatu yang berbau tahayul, apalagi musyrik. Kekuatan doa adalah fakta. Nyata dan riel. Meski punya kekuatan ghaib, doa itu sendiri sangat logis. Alur logika manusia bisa menerima keberadaan doa. Semua manusia secara sadar mampu mengakui bahwa doa itu penting dan perlu. Dan bukanlah Allah sendiri memerintahkan agar manusia sering-sering berdoa kepada-Nya. Hanya saja kekuatan doa yang bersifat mistis inilah yang kadang membuat manusia ragu akan efektivitas doa dalam menyelesaikan semua masalah.

Selanjutnya, buku yang ada ditangan pembaca ini akan sangat luar biasa. Lewat buku ini pembaca diajak untuk sadar bahwa dibalik kalimat-kalimat doa ternyata tersimpan kekuatan mistis yang bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin.

Kode Produk : 8578.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

DAFTAR ISI Buku Kegunaan Dan Keampuhan Asmaul Husna

Pengantar, Daftar isi, Asmaul husna, Peringatan

Bab satu : Sekilas tentang asmaul husna, Setiap orang mempunyai jumlah angka, Pengertian do’a, wirid dan zikir, Diantara cara-cara agar do’a dikabulkan oleh allah.

Bab dua : berdo’a dengan asmaul husna, Etika yang harus dilakukan untuk berdo’a dengan asmaul husna, Cara berdo’a dengan asmaul husna

Bab tiga : hikmah yang tersirat dibalik asmaul husna, Wirid imam al-Ghazali

Bab empat : Do’a-do’a yang berasal dari Al-Qur’an, Keutamaan berdo’a, Wakyu-waktu yang paling baik untuk berdo’a, Adapun do’a banyak diartikan orang, Do’a-do’a yang berasal dari al-qur’an, Kepustakaan

Kode Produk P2968.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Buku Kesaktian Qoraisyn Adammakna
KITAB PRIMBON QORAISYN ADAMMAKNA (SERAT JANGKA JAYABAYA)
(Bahasa Jawa)
Kalempakan saking rupi-rupi Serat Jangka Jayabaya.Babon asli saking BPH Suryanagara, KPH Tjakraningrat, Tumenggung Mangunagaro, K.H Kassan Bessari, R.Soemodidjojo, R.Ng.Ronggowarsito, R.Broto Kesawa,lsp.Geni murup nggubel jalma sukma ngreksa kembang sejati.
Trombo maninten
Kaimpun dening tiyang merdika
Ing projo dalem ngayogyakarta hadiningrat
Ir.Wibatsu harianto soembogo

Kode Produk : 7136.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Buku Primbon Qomarrulsyamsi Adammakna
KITAB PRIMBON QOMARRULSYAMSI ADAMMAKNA
Ngawrat ngilmu-ngilmu Jawi bab pananggalan komplit, inggih Almenak komplit, pranata mangsa, Pawukon, pasaran, paringkelan, sadwara, astawara Sanga wara, dasa wara, sarta jumbuhing tahun jawi kaliyan Arab, Masehi sarta panuntun tata caranipun ngetang tibaning tanggal dinten lan pasaranipun. Babon asli Kagungan Dalem Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat kawewahan seratanipun Raden Soemadidjojo sarta rinumpaka kawuryan enggal dening Ir. Wibatsu Harianto Soembogo ing RW Radyo Soembogo.

Kode Produk : 7481.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Buku Ramuan Sek Kuno

RAMUAN SURGA UNTUK KEBAHAGIAAN SUAMI – ISTRI
KATA PENGANTAR
Buku kami berjudul “ ANEKA RESEP OBAT KUNO YANG MUJARAB” Hingga kini tetap beredar dan terus dicetak ulang. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap sistem pengobatan tradisional yang murah dan manjur.
Oleh banyaknya surat yang berdatangan ke meja kami maka kami sengaja menyusun buku RAMUAN SORGA ini sehingga bagi mereka yang belum mendapat jawaban akan puas dengan keterangan yang gamblang dalam buku ini, termasuk rahasia memperbesar penis dengan hewan lindung.
Ramuan sorga ini disusun khusus untuk kebahagiaan suami istri. Di samping anda temukan rahasia memperbesar dan menguatkan senjata juga anda temukan rahasia mencapai kepuasan dari kedua belah pihak, rahasia supaya cantik luar dalam,legit dan peret.
P[esan kami janganlah buku ini sampai terbaca anak di bawah umur karena banyak ilustrasi yang bersifat sugestif.

Kode Produk : 7632.

Harianto Soembogo ing RW Radyo Soembogo.

Kode Produk : 7481.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Misteri Doa Yang Dikabulkan
Misteri Doa Yang Dikabulkan Merupakan Buku yang berisikan seputar Definisi Doa, Pentingnya Berdoa, Manfaat Doa, Tata Cara Berdoa, Waktu / Tempat terkabulnya Doa, Sebab / Hikmah Tertolaknya Doa.

PENDAHULUAN
Definisi Doa
Pentingnya Berdoa
Keitamaan dan Manfaat Doa
Tata Cara Berdoa
Waktu Waktu Terkabulnya Doa
Tempat-tempat terkabulnya Doa
Sebab Tertolaknya Doa
Hikmah Tertolaknya Doa
MISTERI DOA YANG TERKABUL
Doa pernyataan ridho terhadap agama islam
Doa mohon perlindungandi kala tidur
Doa untuk orang yang menceritakan mmpi buruknya
Doa mengenakan pakaian baru’
Doa untuk menghilangkan kesedihan
Doa ubtuk mencapai suatu maksud
Doa dikala tergelincir dalam bencana
Doa dikala menghadap penguasa yang ditakuti
Doa bila berhadapan dengan musuh
Doa menghadapi kehidupan yang sulit
Doa mendapatkan sesuatu yang bukan pilihannya
Doa bila hati merasa bimbang
Doa untuk mengobati sakit bengkak
Doa bila bagian anggota badan ada yang sakit
Doa untuk mengobati sakit panas
Doa menjelang ajal
Doa memejamkan mata mayat
Doa mendengar berita kematian musuh Allah
Doa untuk keluarga yang ditinggal mati
Doa Melihat Jenazah yang diusung
Doa memasukan jenazah ke liang lahat
Doa sesudah mengubur jenazah
Doa di kala hujan turun
Doa bila terjadi hujan lebat
Doa setelah hujan reda
Doa sujud syukur
Doa dalam sujud sahwi
Doa naik perahu/kapal
Doa berada diatas kendaraan
Doa memasuki kota Makkah
Doa Melihat Ka’bah
Doa memasuki kota Madinah
Doa setelah berada di makam rasulullah
Doa dikala akan meninggalkan makam Rasulullah
Doa berangkat perang
Doa bila mendapat kemenangan
Doa bila mendapat kekalahan
Doa untuk orang yang kembali dari perang
Doa untuk orang yang menyatakan cinta
Doa bila ditanya tentang keadaan kita
Doa untik orang yang memberi pertolongan
Doa memberi salam
Doa menjawab salam
Doa untuk orang yang dititipi salam
Doa dikala telinga berdenging
Doa ketika melihat pohon yang mulai berbuah
Doa melihat buah-buahan masak
Doa melihat orang mendapat musibah
Doa bila terjadi kebakaran
Doa mohon perlindungan dari segala bencana
Doa menghadapi perkara dalam pengadilan
Doa pembenteng musuh dalam selimut
Doa pada permulaan berpidato
Doa memohon dijadikan orang yang pandai bersyukur
Doa mohon hidup senang Dunia Akherat
Doa mohon tetap menegakan shalat
Doa mohon kebaikan dan dijauhkan dari kejahatan
Doa dalam suatu pertemuan
Doa bila sukar mengendarai binatang
Doa bila membeli binatang
Doa bila mendengar ayam berkokok
Doa bila mendengar anjing menggonggong
Doa melihat bulan sabit
Doa setelah sholat tahajud
Doa sesudah shalay Hajat
Doa Sesudah Sholat Istikharah
Doa setelah shalat dhuha
Doa sesudah shalat witir
Doa Sesudah 4 Raka’at shalat tarawih
Doa sesudah shalat rawatib
Doa sesudah shalat taubat
Doa awal tahun
Doa Akhir tahun
Doa Nishfu sya’ban
Doa Hari Asyura
Doa mohon Rizqi
Doa mohon penjagaan diri dari murtad
Doa mohon kehancuran kaum kafir
Doa mohon menjadi pewaris sorga
Doa mohon tetap mencintai Allah
Doa mohon kebaikan dunia akherat
Doa mohon kesempurnaan Agama
Doa mohon dipelihara dari siksa neraka
Doa mohon dijauhkan dari siksa neraka jahanam
Doa mohon petunjuk yang lurus
Doa mohon kesabaran
Doa mohon keselamatan
Doa saat masuk kakus (WC)
Doa sesudah cebok (kencing/berak)
Doa keluar dari kakus
Doa masuk kamar mandi
Doa masuk kamar kosong
Doa sebelum berwudhu
Doa sesudah adzan
Doa sesudah shalat
Doa mohon ampun untuk diri sendiri dan orang tua
Doa mohon petunjuk taqwa dan kekayaan
Doa akan makan
Doa kerika memulai makan/minum
Dan masih banyak lagi Doa Yang lain.

Kode Produk P2182.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Penyembuhan Alternatif Pijat Refleksi
Penyembuhan Alternatif Dengan Pijat Refleksi Disertai Ramuan Jamu Tradisional

Inilah buku yang akan menjawab permasalahan penyakit anda, didalamnya akan anda jumpai beberapa penjelasan secara gambalang tentang teknik pijat refleksi melalui titik-titik urat syaraf yang terdapat dalam tubuh manusia sebagai salah satu usaha penyembuhan dari berbagai macam penyakit.

Pijat refleksi tak lain bersumber dari teknik pengobatan akupuntur yang berasal dari negeri cina. Akupuntur juga dikembangkan oleh Departemen kesehatan Republik Indonesia sebagai pengobatan alternatif. Melalui titik-titik urat syaraf itulah kemudian dikembangkan tehnik pijat refleksi, terapi zona atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Pijat Urat.Untuk mempercepat penyembuhan dalam buku ini disertakan pula ramuan obat kuno, obat traditional yang terbukti kemanjurannya. Jangan dianggap sepele obat tradisional, daya penyembuh obat tradisional bersifat kontruktif , tidak seperti obat kimiawi yang bersifat destruktif alias merusak bagian-bagian tubuh vital lainnya.

Karena kemanjurannya itu, obat tradisional mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan dari dunia internasional, pantas dan tepat sekali jika obat tradisional dimasukkan GBHN 1988 karena obat tradisional adalah warisan budaya bangsa, peninggalan leluhur bangsa bangsa indonesia, pusaka para pendekar dan para ratu.

Dengan membaca buku ini anda berarti turut melestarikannya. Untuk itu ciptakanlah tanaman obat keluarga atau Apotik Hidup disekitar lingkungan kita.

Kode Produk : 8607.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Ajaibnya Herbal Pijat Refleksi Untuk Penyembuhan Vitalitas adalah buku yang berisikan khasiat herbal tanaman obat dan Pijat refleksi.

DAFTAR ISI
KHASIAT HERBAL/TANAMAN OBAT
Adas , Alang-alang, Andong, Alpokat, Baru cina, Bayam duri, Beluntas, Bunga pukul empat,
Bunga pagoda, Belimbing wuluh, Cerme, Ceguk, Ciplukan, Cendana , Cakar ayam,
Daun sendok, Delima putih, Daun duduk, Ekor kucing, Ginje, Gempur batu, Garut,
Ganda rusa, Ganyong, Ingu, Iler, Jarong, Jambu biji, Jeruk nipis, Kunyit, Ketepeng,Kemangi, Kumis kucing, Leuna, Langkuas, Lidah buaya, Mengkudu, Meniran, Mindi kecil, Mimba, Pepaya, Pandan wangi, Pacar air, Pacing, Pegagan, Serai, Seledri, Sambung nyawa, Sambiloto, Sida guri, Sosor bebek, Srigading, Senggugu, Sembung, Sembukan, Sirih, Sangitan, Saga, Teratau, Temulawak, Temu giring, Violces, Valeriana

KHASIAT BUAH DAN SAYURAN
Anggur
Apel
Alpukat
Belimbing manis
Jambu biji
Sirsak
Nanas
Jeruk lemon
Mangga
Pisang
Jagung
Sledri
Buah pir
Tomat
Mentimun
Pepaya
Cabai
Cabai jawa
Bawang merah
Bawang putih
Wortel

TERAPI PIJAT REFLEKSI DAN RAMUAN TRADISIONAL UNTUK BERBAGAI PENYAKIT
Pendahuluan
Sebelum memijat
Perhatikan hal-hal berikut ini
Fungsi beberapa titik refleksi
Letak daerah refleksi
Mengenal titik refleksi di tubuh kita
Cara memijat
Contoh berbagai alat pijat
Amandel
Alergi
Asma
Ambaien
Ayan
Awet muda
Batuk
Batuk rejan
Bau mulut
Bidur
Bisul
Bronkhitis
Busung lapar
Campak
Diare
Difteri
Eksim
Ejakulasi dini
Frigid
Gejala malaria
Gondong
Haid terlalu banyak
Hepatitis
Impoten
Infeksi saluran kencing
Infeksi rahim
Jerawat
Kaki kejang
Kejang jantung
Kelelahan
Kemandulan
Kencing manis
Keputihan
Keracunan makanan
Kurang ASI
Kurang darah
Kurang nafsu makan
Luka bakar
Mabuk kendaraan
Muntahber
Nafas bau
Sakit telinga
Perut kembung
Pilek
Pingsan
Radang paru-paru
Radang usus buntu
Radang ginjal
Rambut rontok
Reumatik pada kaki
Sakit gigi
Sakit jantung
Sakit kepala
Sakit maagh
Sakit mata
Sakit pinggang
Sakit pundak/bahu nyeri
Sakit di waktu haid
Sakit tenggorokan
Sakit pada vagina
Sariawan
Sembelit
Sering ngompol
Stupe/kejang
Suara serak
Sukar kencing
Sukar tidur
Telinga mendenging
Terlalu gemuk
Tumor

Kode Produk P2843.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Cara Pengobatan Herbal Pijat Refleksi
Pengobatan Cara Herbal Dan Pijat Refleksi Solusi Hidup Sehat Alami Dengan Mudah

Herbal tradisional merupakan warisan turun temurun yang sangat efektif sekali untuk membantu kesembuhan dan kebugaran tubuh. Herbal tradisional ini ada yang dari rempah biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan, yang dari daun sampai akarnya semua berfungsi sebagai obat yang mujarab.

Karena begitu besarnya perhatian akan herbal tradisional di masyarakat, kesadaran membudidayakan tanaman herbal senditi di halaman mereka, selain dari segi ekonomis murah ( dari pada beli obat di apotik ) langsung bisa di olah dan di racik untuk pencegahan dan pengobatan penyakit.

Perlu sebuah kesabaran dan ketekunan untuk mengobati penyakit dengan cara herbal tradisional ini, berbeda dengan obat pabrik yang bersifat pencegahan sementara. Dengan pengobatan herbal tidak memberi efek samping yang membahayakan si sakit, karena semua bahan obat ramuan dengan bahan alami serta sesuai aturan pengolahan.

Anda mengalami kecapean dan kurang bergairah, pasti dikarenakan pekerjaan atau aktivitas yang melelahkan sehingga sendi-sendi dan tulang menjadi kaku dan tegang, salah satu solusinya adalah dengan pijat refleksi. Pijat refleksi bisa dengan bantuan orang lain atau anda pun bisa melakukannya sendiri dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Buku ini memberikan contoh gimana cara pijat refleksi yang benar dan tepat pada bagian tubuh tertentu.
Setelah merasakan pijat refleksi tubuh akan menjadi releks santai dan kebugaran akan pulih kembali, selamat mencoba!

KATA PENGANTAR
Ramuan tradisional atau jamu masih diyakini membantu kesulitan kita, terutama bagi kita yang tinggal di pedesaan. Sebab alam pedesaan memungkinkan kita mendapatkan banyak sekali bahan tanaman berkhasiat obat.
Namun demikian begitu besarnya perhatian masyarakat pada pengobatan tradisional maka mereka hidup di kota besar pun kini mulai membudidayakan tanaman obat di halaman mereka.
Pemakai obat tradisional diharapkan sabar dalam melakukan terapi, baik di saat memilih ramuan segar maupunyang dalam keadaan kering. Jangka penyembuhan obat tradisional ada yang cepat dan ada yang lambat namun pasti dan tidak merusak / bereffek samping secara drastis.
Pijat refleksi semakin digemari masyarakat. Banyak orang yang mempraktekkannya karena memang terbukti keman-jurannya. Lagi pula dengan pijat refleksi seseorang dapat memijat dirinya sendiri.

Kode Produk : 8551.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

BUKU PRIMBON ATASSADHUR ADAMMAKNA
Pratelan isining buku punika
Gambaripun Kngjeng pangeran harya tjakraningrat
Purwaka
Wirid maklumat jati: wedharing ilmu kabatosan
Mengku wolung wiridan : Wirayat jati,Laksita jati,Panunggal jati,Karana jati,Purba jati,Saloka jati,Sasmita jati,Wasana jati
Aji pameleng : pangulah lampah yoga,ugi kasebut samadi
Aji panunggal : pambrastaning sad indriya ingkang ugi kasebut pancadriya,murih manggih ketentrem
Wirid maladihening : pipiridan wasiyat kangjeng panembahan senopati ngalaga mataram
Katrangan : cara caranipun anglampahi miwah donga-donga ingkang perlu
Primbon kidung : mengku 12 kidung sarta rajah mantra
Kidung suksmawedha
Kidung darmawedha
Kidung mantrawedha
Kidung japawedha
Kidung jiwawedha
Kidung reksawedha
Kidung yogawedha
Kidung warawedha
Kidung setyawedha
Kidung ajiwedha
Kidung Saktiwedha
Kidung bagyawedha
Rajah mantra
Kidung punika kawarti anggitanipun Kangjeng Sunan Kalijaga Waliollah,pangritanipun duk rikala tapabrata wonten satepining lepen.Ing pawingkingipun tembung kalijaga wau lajeng kagem dados asmanipun.Ing kinanipun kidungan punika dipun pepetri tuwin pinundhi-pundhi sanget,dening ngakathah,margi kacarios pancen ageng sanget,sawabipun.Dene rajahmantra pethikan saking kitab samsu makrup/kitab mujarabat.
Donga-donga puji Sunan Kalijaga
Anggayuh daya
Aji padmawara
Penget palintangan
Catur yoga

Kode Produk : 7133.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Buku Mujarrobat Kubro.
PRIMBON MUJARROBAT KUBRO
Kata pengantar
Sudah sewajarnya kami mengucapkan puja dan syukur ke hadirat Allah Sughanahu Wa Ta’ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat merampungkan sebuah buku berjudul “Primbon Mujarrobat Kubro” yang kami gali dari kitab peninggalan para leluhur kita pada zaman dahulu yang sudah berkali-kali dibuktikan keampuhannya oleh ribuan manusia.
Buku ini berisikan berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu guna-guna (pengasihan) ilmu ulah kanugragan, ilmu kesembuhan, ilmu kerezeqian, ilmu kekebalan dan berbagai macam ilmu lainnya. Dan ilmu-ilmu tersebut bisa dipelajari dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku ini sehingga dengan demikian bisa mempermudah para peminat untuk mempelajari ilmu tersebut.
Demikianlah kiranya dan sebagai harapan kami semoga buku ini dapatlah para pembaca memanfaatkannya sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan sehari-hari
Dari berbagai problem yang timbul, yang datangnya tidak diduga-duga sebelumnya.
Selanjutnya perlu pembaca ketahui, bahwa apa yang telah tertuang dalam buku ini bila terdapat kata-kata kurang berkenan di hati para pembaca atau terdapat keterangan yang tidak bisa dipahami, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya, sebagai mana dalam pepatah dikatakan : “Tak ada gading yang tak retak”, yakni manusia itu kadang-kadang khilaf dan lalai.
Akhirnya sebagai harapan kami tiada lain hanyalah berdoa semoga buku ini benar-benar bermanfaat serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Daftar Isi
Syarah Penjelasan surat Al Fatihah
Beberapa hasiat surat – asma – ayat
Fadlilah ayat lima
Ini ayat lima yang dibaca
Syarah penjelasan ayat lima belas
Syarah keterangan hati Surat Al An’am
Syarah penjelasan doa Nur Nubuwwah
Syarah penjelasan Doa mubarrak
Zimat-zimat
Zimat perempuan yang menginginkan anak
Zimat untuk perempuan mandul
Zimat mengecilkan syahwat orang perempuan
Zimat merukunkan suami isteri
Zimat perukun istri
Zimat untuk menghentika darah besar wanita
Zimat untuk meminang perempuan
Zimat untuk mempercepat dapat suami
Zimat untuk melunakkan hati wanita
Zimat untuk nikmat jimak/kumpul istri
Zimat pengunci istri
Zimat untuk wanita yang tak dapat jodoh
Zimat untuk menarik kembali istri/anak yang kabur
Zimat kuat dzakar
Zimat impoten
Obat lemah syahwat
Hukum jimak/bersetubuh
Zimat untuk menguatkan bersetubuh/jimak
Zimat kenikmatan setubuh
Zimat penahan sperma
Tata krama bersetubuh
Makruh bersetubuh
Malam baik untuk bersetubuh
Persetubuhan yang makruh/haram
Tempat keluar mani wanita
Yang dilakukan suami saat istri hamil
Cara selamatan untuk bayi yang baru lahir
Cara menanam tembani anak/bayi
Zimat anak kecil
Zimat anak rewel
Zimat menghendaki anak
Zimat menghendaki jodoh
Mahabbah untuk ketentraman rumah tangga
Zimat mahabbah
Zimat penenang hati
Zimat untuk mencari ilmu
Zimat kemenangan
Zimat pelaris
Zimat pemberi berkah
Zimat untuk keuntungan
Zimat kuat tenaga
Zimat untuk tahan kantuk dan tahan tidur
Zimat untuk memudahkan tidur
Zimat untuk memelihara keselamatn kapal
Zimat menjaga kematian
Zimat penolak fakir
Zimat penolak gunjingan
Zimat penolak api
Zimat penolak besi
Zimat binatang ternak
Zimat penolak celeng
Zimat penambat pencuri
Zimat untuk membatalkan sihir tenung
Zimat untuk menyimpang dari gangguan makhluk halus
Zimat penolak syetan jin
Zimat untuk mengusir jin
Zimat untuk mendatangkan angin
Zimat meredakan angin
Zimat orang sakit
Zimat sakit perut, batuk, panas, dingin, dll
Zimat untuk sakit perut
Zimat sakit kencing
Zimat penolak semua penyakit
Zimat sakit batuk
Zimat sakit hati
Zimat sakit perut
Zimat sakit kepala
Zimat untuk menghilangkan pusing
Zimat menyelamatkan harta dari gangguan jin
Zimat meminta bantuan makhluk halus
Zimat untuk memelihara pohon-pohonan
Zimat untuk menghilangkan hama dan burung
Zimat cara menyelamatkan tanaman
Zimat untuk keberkahan rumah
Zimat keselamatan dari maling/musuh
Zimat mengembalikan barang yang hilang
Wiwiq untuk tidak putusnya uang
Zimat untuk memudahkan bayar hutang
Zimat untuk menambah keberanian
Zimat untuk terkabul apa yang dimaksud
Wifiq yang mengandung beberapa hasiat
Zimat untuk memenangkan sidang/debat
Wifiq yang mubarrak
Zimat kemasharan
Zimat untuk menghadap pejabat
Zimat untuk memiliki pengaruh dan wibawa
Zimat untuk mencapai satu tujuan
Zimat untuk ditaati orang lain
Zimat untuk memantapkan ucapan/wibawa
Zimat untuk selamat dari hukuman
Wifiq yang mengandung macam hasiat
Zimat untuk mencari keterangan
Zimat untuk berhenti berzina
Zimat untuk menepati janji
Zimat untuk mengambil hati seseorang
Zimat yusuf
Zimat perang
Zimat untuk menghadapi musuh dalam perang
Zimat untuk melarikan musuh
Pagar untuk semua musuh
Zimat untuk berani menghadapi musuh
Zimat untuk membunuh musuh
Zimat untuk menghancurkan musuh
Zimat untuk nangkis musuh dari barat
Zimat untuk nangkis musuh dari kiblat
Zimat untuk nangkis musuh dari timur
Zimat untuk menangkis musuh lewat daerahnya
Zimat untuk tidak dilihat musuh
Zimat untuk menangkis kejahatan musuh
Memuji hari
Jalannya naga hari
Hitungan jalannya hari tujuh
Jalannya pasaran
Pertemuan hari dan pasaran
Masalah anak lahir
Jalan dan watak tahun
Sedekah orang meninggal
Jalannya hari dan pasaran
Waktu mencari rizki
Nahas hari
Cara memlai sawah/menanam palawija
Cara menyebar, memberi sawahan dan memotong padi
Permulaan hari
Mencari rezeki atau pekerjaan
Cara mendirikan rumah
Almanak hitungan hari
Riwayat hari tujuh dan Nabi-nabinya
Jadwal naptu huruf hijayyah
Jadwal mengetahui sakit yang menggoda
Hitungan memberi selamatan orang sakit
Watak anak lahir, perumahan,manu’an, tamba/obat dan selamatannya
Berkah dari Kyai Arsiqum Suburjati
Alamat takbir mimpi
Alamat/arti mimpi
Alamat berkedut
Alamat gempa bumi
Alamat gerhana bulan dan matahari
Cara melangsungkan perkawinan
Hitungan orang yang akan berdagang
Alamat orang minta tamba/obat
Obat dan sebab sakit dilihat dari waktu mencarinya
Bintang berekor/kemukus
Tahlil dan doa arwah
Doa arwah
Talqin mayyit
Doa akan tidur
Doa bangun tidur
Doa pembuka rezki
Babur rezki/pintu rezki
Faidah shalawat munjiat
Shalawat tafrijiyah
Doa orang sakit
Penolak pasangan
Membungkam ular/buaya
Doa orang hamil
Doa tahan lapar, dahaga, jaga
Doa menjalani mutih
Doa perghapus dosa
Doa qulhu geni
Qulhu derga agung
Faidah penolak bala
Faidah/doa gangguan syetan
Doa penolak bahaya
Penolak bala
Faidah untuk penolak bala
Pal Nabi
Doa nabi Ibrahim
Doa keselamatan
Doa sayyidina Akasah
Syarah/penjelasan doa Akasah
Doa syekhAbdul Qodir Al Jaelani
Faidah
Doa nifsu sya’ban
Doa akhir tahun
Doa dzul faqar
Faidah doa kanzul arsy
Syarah/penjelasan doa Rasul
Rukun islam
Rukun iman
Fardlu wudlu
Lafadl niat wudlu
Yang merusak wudlu
Bab shalat
Doa iftitah
Bacaan doa qunut
Bab shalat sunat
Arkanul shalat
Kalimat niat shalat Idul fitri
Kalimat niat shalat Idul adha
Kalimat niat mandi hari raya idul fitri
Kalimat niat mandi hari raya idul adha
Sholat atas mayyit
Kalimat niat memandikan mayyit/jenazah
Kalimat niat mewudlukan mayyit
Shalat Istikharah
Bab haji
Syarat sah haji
Rukun haji
Wajib haji
Syarat umrah
Rukun umrah
Wajib umrah
Wajib thawaf
Syarat sya’i
Syarat melempar jumrah
Yang diharamkan sebab melakukan ihram
Kalimat niat haji
Kalimat niat umrah
Kalimat niat thawaf
Kalimat niat sa’i
Doa ketika keluar rumah berangkat haji
Doa yang dibaca ketika naik kendaraan
Doa yang dibaca hendak masuk Negara Mekah atau negara lainnya
Doa masuk tanah haram
Doa ketika melihat ka’bah
Doa dibaca disekitar Baitullah
Doa minum air zamzam
Doa akan memulai sa’i
Doa haji
Sholat badawi

Kode Produk : 7412.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Bunga Rampai Peribahasa Dan Pantun adalah buku yang disusun secara sistematis, praktis dan efektif untuk mendukung pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Buku ini sebagai kompilasi peribahasa yang sering dijumpai dalam bahasa tutur masyarakat Indonesia, sedangkan kompilasi pantun merupakan karya asli penyusun. Buku ini sangat bermanfaat bagi yang suka akan berkarya seputar pantun maupun menambah wawasan seputar peribahasa.

Nama Produk : Bunga Rampai Peribahasa Dan Pantun
Ukuran : 22x14x 0.6 Cm
Jumlah Halaman : 137
Stok Produk Bunga Rampai Peribahasa Dan Pantun Sangat Terbatas dan Cepat Terjual.

Kode Produk : P5222.

21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017, Berita Tentang 21 Buku Pengetahuan, Mistik Dan Agama 10 Agustus 2017.

Kumpulan Do’a-do’a Dalam Al-Qur’an Disertai Penjelasannya ini terdapat do’a para Nabi, do’a malaikat, do’a Auliya, do’a orang-orang Mu’min, do’a orang-orang Munafiq dan do’a orang Kafir. Dengan tersusunnya berbagai macam do’a didalam Al-Qur’an ini, kita bisa mempelajari sekaligus bisa menjembatani do’anya Nabi, Malaikat, Auliya dan do’a orang-orang mukmin disamping berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa demi mencapai pengabulan do’a.

Nama Produk : Kumpulan Do’a-do’a Dalam Al-Qur’an
Ukuran : Buku Saku 14,5 x 10,2 x 1,2 Centimeter.
Jumlah Halaman : 270
Stok Produk Kumpulan Do’a-do’a Dalam Al-Qur’an Disertai Penjelasannya Sangat Terbatas dan Cepat Terjual.

Kode Produk : P5223.

Hubungi Kami di :
PIN BBM : PUSAKA
Telephone : +6281 222 886 456
Sms : +6285 2939 88885
WhatsApp : +6285 2939 88885
Line : pusakadunia
WeChat : pusakadunia
Instagram : pusakadunia

tags: ,